Bases i Premis

1.- La UGT de Catalunya, amb seu a la rambla de Santa Mònica, 10 de Barcelona, convoca el Work on Fest. Festival de cinema sociolaboral de la UGT de Catalunya, amb l’objectiu de fomentar la generació i difusió de nous continguts de temàtica sociolaboral i premiar l’originalitat i la forma amb què es tracten les històries.

2.- La participació és gratuïta i oberta a qualsevol persona física o jurídica, independentment de la seva nacionalitat, sempre que sigui major de 16 anys. No podran participar els familiars i/o membres de l’organització del festival o del jurat.

3.- Cada participant podrà presentar un nombre il•limitat d’obres sempre que compleixin tots els requisits establerts en aquestes bases.

4.- Les obres es poden lliurar en la seva llengua original, però han d’estar subtitulades en castellà o català, excepte les que han estat realitzades en aquests idiomes

5.- En cap cas s’acceptaran obres amb clara intenció publicitària de marques, productes, associacions i empreses, així com les que tinguin una intencionalitat evident de perjudicar a tercers o s’incompleixi el dret de la intimitat de les persones i a la pròpia imatge de conformitat amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

6.- L’organització declina tota responsabilitat que pugui derivar-se respecte de l’obra i el seu contingut. A més a més, l’organització informa que l’ús d’imatges i peces musicals preexistents en una pel•lícula necessiten l’autorització escrita de qui en tingui els drets. L’organització no exigirà aquestes autoritzacions, però no es farà càrrec de possibles reclamacions.

7.-En les obres presentades serà obligatori incloure dues cortinetes que es trobaran disponibles per poder descarregar en la secció ‘Participar’ de la web del festival. S’haurà d’incloure una cortineta a l’inici i un altre al final del curt/microcurt. Cada cortineta s’haurà de mantenir durant dos segons.

8.- En aquesta edició es podrà participar en dues categories: curtmetratges (de 5 a 20 minuts de durada) i microcurts (fins un màxim de 3'59" minuts).

9.- El període per a la presentació de les obres a concurs per ambdues categories serà el comprès entre el 20 de febrer i el 20 de maig de 2010 (ambdós inclosos). Com més aviat enviïs les teves obres, abans podràs concursar i optar al premi del públic.

En la categoria de microcurts:

10.- Podran competir tots els microcurts realitzats després de l'1 de gener de 2008 i que no superin els 3 minuts (3'59").

11.- Per a la categoria de microcurts, cada any es propondrà un tema central. En l'edició d'aquest any és la crisi econòmica.

12.- Per participar en la categoria de microcurts, el concursant s’haurà de registrar degudament. Aquest procés es farà a través de la secció ‘Participa’ de la web del festival (http://www.workonfest.com). El procés de registre consistirà a omplir un formulari d’inscripció, en el qual, abans de finalitzar, es demanarà d’adjuntar l’arxiu de vídeo del microcurt que es presenta a concurs. Un cop completat el procés de pujada de l’arxiu, el vídeo quedarà allotjat als nostres servidors. A partir d’aquest moment, el futur concursant haurà d’esperar a rebre un correu electrònic per part de l’organització del festival donant el vistiplau a la seva participació i atorgant-li un número d’identificació. Aquest número d’identificació s’ha de guardar per qualsevol consulta o reclamació posterior.

Un cop finalitzat i validat el procés de registre, els microcurts seleccionats aniran apareixent per ordre de recepció en l’apartat de ‘Sala de projecció’. Just en aquest mateix moment les obres estaran disponibles per ser visualitzades pel nostre jurat i pel públic que accedeixi a través de la web del festival.

És obligatori omplir totes les dades sol•licitades en el procés de registre, en el cas de no fer-ho, l’organització no admetrà l’obra a concurs

13.- L’arxiu final del microcurt per pujar a la web del festival no pot superar en cap cas 20 Mb. El format acceptat a concurs serà .flv (flash vídeo) i tot amb una resolució de 480x360 px.

14.- És imprescindible completar la fitxa d’inscripció en línia amb dues imatges que identifiquin el curt:

  • petita: 122x90 px en format jpg no superior a 100 Kb.
  • gran: 800x600 px en format jpg no superior a 400 Kb.

15.- Un cop inscrit i acceptat a concurs, via correu electrònic, s’ha de fer arribar un DVD de dades amb l’arxiu en . avi en format PAL (720x576) del microcurt concursant. L’enviament s’ha de fer a nom de la mateixa persona que s’hagi registrat a la web com a responsable legal del microcurt.

L’adreça on s’ha de fer arribar el DVD és: Rambla de Santa Mònica, 10-12, baixos. 08002 Barcelona. A l’atenció del Gabinet de Comunicació.

Qualsevol obra que no compleixi aquests requisits no serà admesa.

16.- Les obres que siguin acceptades a concurs es podran visualitzar a través de la secció ‘Sala de projecció’, i alhora podran ser votades pel públic per, d’aquesta manera, optar al premi del públic al millor microcurt. El període de votacions és el comprès entre el 20 de febrer i el 31 de maig. Només es permetrà una qualificació per microcurt. L’organització es reserva el dret d’invalidar les votacions que no compleixin aquest requisit o que puguin ser fraudulentes.

17.- Tots els participants cedeixen a l’organització del festival de forma gratuïta els drets d’exhibició de les seves obres. Aquestes podran ser difoses en qualsevol mitjà de comunicació sempre amb la finalitat de promoure el festival.

En la categoria de curtmetratges:

18.- Els treballs presentats a la categoria de curtmetratges poden ser obres que hagin competit o estiguin competint en altres festivals, o bé siguin de nova creació. Es considera com obligatori que les obres estiguin emmarcades dins de l'àmbit sociolaboral i que siguin posteriors a l'1 de gener de 2008.

19.- Per registrar-se com a participant a l’edició d’enguany, s’ha d’omplir el formulari d’inscripció pertinent que trobareu a la secció ‘Participa’ de la web del festival (http://www.workonfest.com). És obligatori omplir totes les dades sol•licitades.

20.- És imprescindible completar la fitxa d’inscripció en línia amb un text sinopsi del curtmetratge presentat i adjuntar dues imatges representatives.

  • petita: 122x90 px en format jpg no superior a 100 Kb.
  • gran: 800x600 px en format jpg no superior a 400 Kb.

21.- En cas de voler optar al premi al millor curtmetratge realitzat per estudiants s’ha de fer constar marcant la casella corresponent. Una vegada omplert i enviat el formulari, caldrà esperar la confirmació via correu electrònic de la correcta recepció de la informació per part de l’organització.

22.- Un cop inscrit i acceptat a concurs, s’haurà d’enviar en un DVD de dades l’arxiu en . avi del curtmetratge i el tràiler corresponent en format PAL (720x576). L’enviament ha d’estar a nom de la mateixa persona autoritzada que s’hagi registrar a la web com a responsable legal del curt. En el  cas dels participants que s’han registrat com estudiants i volen optar al premi al millor curtmetratge realitzat per estudiants, el representant de l’obra ha de certificar la seva condició de matriculats en estudis superiors en cinema o audiovisuals, així com a quin col·legi, centre d’estudis o universitat representa. Aquest premi està limitat territorialment a l’Estat espanyol.

El sobre amb tota la documentació sol·licitada s’ha de fer arribar a la UGT de Catalunya, Rambla de Santa Mònica, 10-12, baixos. 08002 Barcelona. A l’atenció del Gabinet de Comunicació.

23.- Tots els participants cedeixen a l’organització del festival de forma gratuïta els drets d’exhibició durant l’edició del festival (20 de febrer a 15 de juny) i de forma il·limitada, els tràilers. Els tràilers presentats es difondran des de la web del festival o en qualsevol mitjà de comunicació com a part de l’estratègia de promoció del festival.

Qualsevol obra que no compleixi els requisits sol·licitats no serà admesa.

Per ambdues categories:

24.- Els microcurts i curtmetratges participants passaran a disposició del jurat en el mateix moment que finalitzi el període de presentació de treballs. El jurat estarà integrat per professionals del món audiovisual, periodístic, cultural i sindical (UGT de Catalunya).

25.- En el cas que l’organització del festival així ho requereixi, podrà tornar a sol·licitar una còpia del microcurt o curtmetratge en la màxima qualitat possible, en format DVD vídeo o de dades, sigui per petició del jurat o per una possible projecció dels curts finalistes o per a la difusió en altres mitjans, seguint les condicions de promoció del festival esmentades abans. Els participants que no presentin aquesta còpia, en cas de ser sol·licitada, no seran acceptats a concurs.

26.- El jurat distribuirà els premis d’aquesta segona edició del Work on Fest de la manera següent:

  • Millor curtmetratge sociolaboral: 3.000 €
  • Millor microcurt sociolaboral: 3.000 €
  • Millor curtmetratge realitzat per estudiants: 1.000 €
  • Premi al públic al millor microcurt: 1.000 € (votació a través de la web del festival fins el 31 de maig)

27. L’organització es reserva el dret de substituir els premis esmentats per d’altres de característiques i valor similars. Els premis lliurats no seran susceptibles de canvi, alteració o compensació a petició dels guanyadors, i s’abonaran a la persona física que figuri a la fitxa d’inscripció de l’obra. El pagament es farà a través de transferència bancària i posteriorment a la presentació per part del guanyador d’una fotocòpia del document d’identificació fiscal i el número de compte corrent per fer efectiu l’ingrés.

28.- L’organització es reserva el dret a no admetre aquelles obres que no compleixin les condicions tècniques i/o legals exigides pel festival o el contingut de les quals sigui abusiu, obscè, vulgar, violent, racista, sexista, amenaçador o vulneri algun dret fonamental de la persona.

29.- L’organització es reserva el dret a modificar sense avís previ algunes d’aquestes bases, així com la interpretació en cas de dubte, o de resoldre, com cregui més convenient, qualsevol situació no prevista en aquestes bases.

30.- L’organització també es reserva el dret d’anul·lar el festival, en cas de força major, o en situacions que puguin derivar-se de problemes tècnics propis o de tercers.
Les decisions adoptades per l’organització seran inapel·lables.

31.- L’organització declina qualsevol responsabilitat en el supòsit que els materials es rebin malament o no es rebin, sigui pel motiu que sigui. L’organització tampoc es farà responsable del possible mal funcionament de la xarxa o problemes de transmissió o pèrdua de correu electrònic que impedeixin el desenvolupament amb normalitat del festival.

32.- Les dades facilitades pels participants s’inclouran en una base de dades propietat de la UGT de Catalunya. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades personals, la finalitat d’aquestes dades serà la d’informar sobre tots els esdeveniments i serveis del festival, així com d’informar de futures edicions i altres activitats de l’organització.

Aquells que ho vulguin podran exercir el seu dret de rectificació o cancel·lació de les dades establertes en la llei esmentada, a través d’un correu electrònic, adjuntant una fotocòpia del seu DNI/passaport, a l’adreça: festivales@catalunya.ugt.org.

33.-Qualsevol dubte relatiu a aquestes bases o referent al festival es podrà comunicar a través del correu electrònic: festivales@catalunya.ugt.org.

34.- La participació en aquest certamen suposa l’acceptació d’aquestes bases.

 

 

Untitled Document